Σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας ΔΙΕΚ/ΣΔΕ Erasmus+

   

Ανοίγει δρόμους, Αλλάζει ζωές

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020.

Ενημερωτικό φυλλάδιο:

Erasmus+

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, έχοντας ως αρμοδιότητα την οικονομική διαχείριση των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) της χώρας μας, διαχειρίζεται από το 2011 με επιτυχία σχέδια κινητικότητας για τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές των ΔΙΕΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci (προγενέστερο τομεακό πρόγραμμα).

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20 σχέδια κινητικότητας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 860.000 ευρώ για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Συνολικά ωφελήθηκαν πάνω από 275 Σπουδαστές και 58 επαγγελματίες της κατάρτισης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από το 2014 έως σήμερα, λειτουργεί ως δικαιούχος για τη Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα. Υποβάλει τις προτάσεις και έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης όλων των σχεδίων των ΔΙΕΚ αλλά και των σχεδίων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (καθώς στο νέο πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής φυσικά πρόσωπα).

Στο πλαίσιο αυτό, το 2014 το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποίησε με επιτυχία και με άριστη συνεργασία με τους Διευθυντές των ΔΙΕΚ και ΣΔΕ, 17 Σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας, με συνολικά 40 ροές κινητικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των σχεδίων ανέρχεται σε 816.992,00, ενώ από το σύνολο των σχεδίων ωφελήθηκαν πάνω από 300 σπουδαστές και πάνω από 45 εκπαιδευτές.

Το 2015, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποίησε 18 Σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας με 46 συνολικά δραστηριότητες κινητικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των σχεδίων ανέρχεται σε 1.004.747,00€ , ενώ από το σύνολο των σχεδίων ωφελήθηκαν πάνω από 400 σπουδαστές και 80 εκπαιδευτές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έτος 2016 και μετά την διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 22 Σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας με 48 συνολικά δραστηριότητες κινητικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των σχεδίων ανέρχεται σε 1.077.401,00€ , ενώ από το σύνολο των σχεδίων αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 500 δικαιούχοι τόσο σπουδαστές όσο και εκπαιδευτές.

Η υλοποίηση σχεδίων Μαθησιακής Κινητικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για τις ίδιες τις εκπαιδευτικές δομές, όσο και - κυρίως- για τους συμμετέχοντες, καθώς τους προσφέρει (σπουδαστές και εκπαιδευτές), μια μοναδική εμπειρία και μια ουσιαστική ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Ειδικότερα, για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω της υλοποίησης των Σχεδίων Μαθησιακής Κινητικότητας από τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.):

  • Αναδεικνύονται ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.
  • Οι ωφελούμενοι μέσα από την κατάρτιση ή την πρακτική άσκηση σε φορείς στο εξωτερικό αποκτούν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είτε βελτιώνουν τις ήδη υπάρχουσες ανάλογα με την ειδικότητά τους με απώτερο στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη.
  • Οι συμμετέχοντες κατά την κινητικότητά τους στο εξωτερικό βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, έρχονται σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό, αναπτύσσουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και εφοδιάζονται με τα απαραίτητα προσόντα για να συμμετάσχουν ενεργά και ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας και στην ευρύτερη κοινωνία. 
  • Ενισχύεται η συνέργεια και η διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
  • Προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στις περιόδους κατάρτισης των δικαιούχων στο εξωτερικό (πιστοποιητικό europass κ.α).

Για τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η υλοποίηση σχεδίων από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης:

  • Προσφέρει την ευκαιρία στο προσωπικό των φορέων να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητές του μέσα από δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας.
  • Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν διδασκαλία ή κατάρτιση σε φορέα εταίρο στο εξωτερικό, να συμμετέχουν σε δομημένους κύκλους μαθημάτων καθώς επίσης να υλοποιήσουν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας στο εξωτερικό σε φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Διάκριση:

Από το έτος 2015, το πρόγραμμα εργασίας του Erasmus+ όπως εκδόθηκε από την Επιτροπή, προβλέπει έναν «Χάρτη Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)» για την πιστοποίηση των φορέων που διακρίνονται στην επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση υψηλής ποιότητας Σχεδίων.

Κάθε χρόνο, δημοσιεύεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την υποβολή αιτήσεων στην Πρόσκληση για το έτος 2015 για τον Χάρτη Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Mobility Charter), το ΔΙΕΚ Πειραιά ήταν ένας από τους μόλις επτά (7) φορείς που έγιναν κάτοχοι του Χάρτη και πλέον υποβάλει την πρόταση του με απλοποιημένο τρόπο

Η απόκτηση του Χάρτη από φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συνιστά πιστοποίηση της επάρκειας και της ικανότητας τους στην υλοποίηση υποδειγματικών Σχεδίων διακρατικής κινητικότητας σε όρους διαχείρισης, οργάνωσης και επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

09:00-17:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

213 131 4418, 213 131 4419, 213 131 4420

Τηλεομοιοτυπία

213 131 4410

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

erasmusplus-diek@inedivim.gr 

και

 erasmusplus-sde@inedivim.gr

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

https://www.iky.gr/el/erasmusplus

και

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook: https://www.facebook.com/LdVInedivim

 

ERASMUS+

ΙΕΚ/ΣΔΕ Κωδικός Σχεδίου
2015
ΔΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  2015-1-EL01-KA102-013809
ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ  2015-1-EL01-KA102-013481
ΔΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  2015-1-EL01-KA102-013442
ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 2015-1-EL01-KA102-013584
ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015-1-EL01-KA102-013815
ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015-1-EL01-KA102-013461
ΙΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2015-1-EL01-KA102-013703
ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 2015-1-EL01-KA102-013187
ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 2015-1-EL01-KA102-013727
ΙΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2015-1-EL01-KA102-013824
ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2015-1-EL01-KA102-013471
ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2015-1-EL01-KA102-013548
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2015-1-EL01-KA102-013800
ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ 2015-1-EL01-KA102-013886
ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 2015-1-EL01-KA102-013297
ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 2015-1-EL01-KA102-013859
ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ 2015-1-EL01-KA104-013480
ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015- 1-EL01-KA104-013818
2014
1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2014-1-EL01-KA104-001198
ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2014-1-EL01-KA102-000717
ΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2014-1-EL01-KA102-000250
ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2014-1-EL01-KA102-000114
ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2014-1-EL01-KA102-000831
ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2014-1-EL01-KA102-000120
ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014-1-EL01-KA102-000955
ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2014-1-EL01-KA102-000514
ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-1-EL01-KA102-000027
ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ 2014-1-EL01-KA102-000838
ΙΕΚ ΣΥΡΟΥ 2014-1-EL01-KA102-000490
ΙΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2014-1-EL01-KA102-000610
ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2014-1-EL01-KA102-000694
ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ 2014-1-EL01-KA104-001212
ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2014-1-EL01-KA104-001052
ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 2014-1-EL01-KA104-001144
1ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014-1-EL01-KA104-001230

 

LEONARDO DA VINCI

IEK Κωδικός Σχεδίου
2013
ΙΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013-1-GR1-LEO01-15073
ΙΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013-1-GR1-LEO01-15071
ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2013-1-GR1-LEO01-15061
ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2013-1-GR1-LEO01-15056
ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2013-1-GR1-LEO01-15052
ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2013-1-GR1-LEO01-15047
2012
ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2012-1-GR1-LEO03-09741
ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2012-1-GR1-LEO03-09742
ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-1-GR1-LEO01-09731
ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-1-GR1-LEO01-09733
ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-1-GR1-LEO01-09734
ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2012-1-GR1-LEO03-09702
2011
ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 2011-1-GR1-LEO01-06526
ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 2011-1-GR1-LEO01-06528
ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 2011-1-GR1-LEO01-06529
ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2011-1-GR1-LEO01-06531
ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2011-1-GR1-LEO01-06533
ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2011-1-GR1-LEO01-06560
ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 2011-1-GR1-LEO01-06538
ΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2011-1-GR1-LEO03-06552