Διοίκηση του Ιδρύματος

Με όραμα ανθρωποκεντρικό, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας στην παιδεία, στο πλάισιο μίας καινοτόμου μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που συντελείται με μέτρο και ευθύνη.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Δ.Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής του Ιδρύματος και εγκρίνει το κοινωνικό, επιστημονικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα, την πολιτική του, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης μπορεί να ελέγχει απολογιστικά τις πράξεις κάθε οργάνου του Ιδρύματος.

Πρόεδρος

Δελακουρίδης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Δέρβος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Δέρβος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

John Doe