Έργα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


Έργα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

Εργο: SUB.1  Ίδρυση και Ενίσχυση Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) / Establishment of Thematic IEK and Experimental IEK

Δράση: 16934 – Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Πυλώνας Ανάκαμψης: .3 Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

Άξονας: 3.2. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Περιγραφή έργου: Το έργο προβλέπει τον σχεδιασμό και την δημιουργία 5 Θεματικών και 10 Πειραματικών ΙΕΚ σε όλη τη χώρα. Τα Πειραματικά ΙΕΚ θα αποτελούν μονάδες οι οποίες θα στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτομιών στο σύστημα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και θα συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης, ώστε να καλλιεργηθούν και να διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Θεματικά ΙΕΚ, τα οποία θα στοχεύουν στην υποστήριξη μίας ολιστικής εφαρμογής και λειτουργίας ειδικοτήτων, που αντιστοιχούν σε στοχευμένους αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας (ενέργεια, υγεία, πρωτογενής τομέας παραγωγής, τουρισμός και ΕΤΜΜ) και σε ευρύτερες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων λειτουργίας και εφαρμογής καλών πρακτικών. Το έργο περιλαμβάνει επίσης ανακαίνιση των κτιρίων, προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών οδηγών.


Έργο: SUB.2  Ίδρυση και Λειτουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Πρότυπων ΕΠΑΛ) / Establishment and Operation of Model Vocational Lyceums (Model EPAL)

Δράση: 16934 – Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Πυλώνας Ανάκαμψης: .3 Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

Άξονας: 3.2. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Περιγραφή έργου: Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ή / και τη σταδιακή μετατροπή 25 πρότυπων επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα. Σκοπός των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι η ανάπτυξη ενός από τους κύριους πυλώνες στήριξης και εφαρμογής του κοινού στρατηγικού σχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους. Επίσης, στους σκοπούς των ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνεται η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας καθώς και η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες σχολές και τμήματα των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στη διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Το έργο περιλαμβάνει επίσης ανακαίνιση των κτιρίων, προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών οδηγών. 

 

Στρατηγική κατά της Απάτης των δράσεων του ΤΑΑ
Καταγγελίες για έργα ΤΑΑ