Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

logo2014-2020

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (ν.2525/1997), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα ΣΔΕ αποτελούν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σήμερα, λειτουργούν 76 ΣΔΕ εκ των οποίων 12 σε Καταστήματα Κράτησης και 23 τμήματα εκτός έδρας, στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Πρόγραμμα Σπουδών         

Το Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ είναι ανοικτό και ευέλικτο και βασίζεται στην αρχή των πολυγραμματισμών και όχι σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο και κεντρικά σχεδιασμένο αναλυτικό πρόγραμμα.

Στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων από τον περίγυρό τους αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο αξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία. Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα, «μαθήματα», των ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και στην κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, κλπ.). Οι γραμματισμοί που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος είναι οι εξής:

 1. Ελληνική Γλώσσα
 2. Μαθηματικά
 3. Πληροφορική
 4. Αγγλικά
 5. Κοινωνική Εκπαίδευση
 6. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 7. Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή
 8. Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών
 9. Προσανατολισμός –Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από Συμβουλευτική Προσανατολισμού σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και Συμβουλευτική Ψυχολογία για την καλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευομένων σε ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα στα ΣΔΕ είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, 2 σχολικά έτη, που διακρίνονται σε δύο εννεάμηνες περιόδους. Το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες (20 ώρες καλύπτονται από Γραμματισμούς, 2 ώρες από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 3 ώρες από εργαστήρια διαφόρων δραστηριοτήτων - projects).

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι η συνολική ανάπτυξη των
εκπαιδευομένων, η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της
εργασίας.
 

Ειδικότερα:

 • Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.
 • Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.
 • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.

 

 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ 

213-1314641

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

213-1314649

213-1314619

213-1314680

213-1314670

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Για Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Μακεδονία

213-1314642

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314631

Για Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο

213-1314669

Για Αττική

213-1314643

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314634

ΔΙΑΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4666

 

 

 

E-mail

 sde@inedivim.gr

Ιστοχώρος

 sde.inedivim.gr

 
 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκλησης για τις θέσεις «Επόπτες Φυσικού Αντικειμένου», «Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου» και «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης» της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκλησης για τις θέσεις «Επόπτες Φυσικού Αντικειμένου», «Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου» και «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης» της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκλησης για τις θέσεις Υπεύθυνος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Δικτύωσης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκλησης για τις θέσεις Υπεύθυνος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Δικτύωσης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Προμήθεια Εργαστηριακών υλικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ -ΑΠ7-MET

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ -ΑΠ7-MET

Προσκλήσεις για την επισκευή συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος , σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών βαφής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Επισκευές – Συντηρήσεις φωτοτυπικών μηχανημάτων» των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-MET

Ανοιχτές Προσκλήσεις για την συντήρηση εργαστηρίου πληροφορικής , σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ