Διά Βίου Μάθηση

Subscribe to


Το  Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό της χώρας, σε άνεργους και εργαζόμενους, νέους/ες και πολίτες μεγαλύτερων ηλικιών.  

Ροή