Ταυτότητα του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ιστορικό

Με την υπ’ αριθμ. 127175/Η/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2508/04-11-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας» Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ Α’ 171/06-07-2005) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ Α’ 156/31-07-1995) συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (ΦΕΚ Α΄41/15-03-1947) όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά και εν τέλει με τον Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄29/19-02-2009).

Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (Ε.Ι.Ν.) μετονομάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Ανώτατη Διοίκηση

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος ορίζεται με την υπουργική απόφαση διορισμού των μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος, εκπροσωπεί αυτό δικαστικώς και εξωδίκως.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής του Ιδρύματος και εγκρίνει  το κοινωνικό, επιστημονικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα, την πολιτική του καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης μπορεί να ελέγχει απολογιστικά τις πράξεις κάθε οργάνου του Ιδρύματος

Επίπεδο Διευθύνσεων

Νομική Υπηρεσία

Η μονάδα λειτουργεί συμβουλευτικά, γνωμοδοτικά και υποστηρικτικά προκειμένου να εξασφαλίσει το σύννομο των αποφάσεων και ενεργειών της Διοίκησης και των οργανωτικών μονάδων του Ιδρύματος σε σχέση με το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το Ίδρυμα

Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Σκοπός της μονάδας είναι ο σχεδιασμός και διαχείριση της Υλοποίησης Προγραμμάτων Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.

Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών

Σκοπός της μονάδας είναι  η μελέτη και διαχείριση θεμάτων σχετικών με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα, η μελέτη και υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό την προσαρμογή των δομών φοιτητικής μέριμνας και σχολικής στέγης, στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής και η αξιοποίηση της περιουσίας του. Επίσης η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και ανατίθενται στο Ίδρυμα από την Εποπτεύουσα Αρχή (ΥΠΠΕΘ) ή από άλλες αρχές πλην της εποπτεύουσας. 

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Σκοπός της μονάδας είναι η μέριμνα για την διαθεσιμότητα πόρων αναγκαίων για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος και την συνεπή προς το κανονιστικό πλαίσιο διεκπεραίωση του έργου σε σχέση με την Εποπτεύουσα Αρχή και τον κάθε συνεργαζόμενο εξωτερικό φορέα.

 

Αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες

Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου

Ο σκοπός της μονάδας είναι η προσφορά της αναγκαίας γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τις λοιπές οργανωτικές μονάδες του Ιδρύματος

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

Η μονάδα λειτουργεί με σκοπό την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών εκτέλεσης των λειτουργιών του Ιδρύματος και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,  τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της συνολικής εικόνας του και την παροχή σχετικών στοιχείων στο ΥΠΠΕΘ 

Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής

Σκοπός της μονάδας είναι ο σχεδιασμός, συντονισμός και παρακολούθηση ενεργειών προώθησης και προβολής των υλοποιούμενων προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και του συνολικού έργου του Ιδρύματος

Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας

Σκοπός της μονάδας είναι η υποστήριξη της προτυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας του Ιδρύματος, η καταγραφή επιδόσεων και  η διατύπωση προτάσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας.

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Σκοπός της μονάδας είναι η υποστήριξη του Ιδρύματος σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τόσο για τις ανάγκες υλοποίησης και διαχείρισης των προγραμμάτων και δράσεων, όσο και για την οριζόντια υποστήριξη της λειτουργίας του.

Σύμβουλοι Διοίκησης
Σκοπός της μονάδας είναι η παροχή υποστήριξης για την έγκυρη και έγκαιρη διαδικασία εξειδίκευσης πολιτικών και λήψης αποφάσεων του Προέδρου.