Υποτροφίες ΙΕΚ

Το πρόγραμμα «Υποτροφίες ΙΕΚ» στοχεύει στην υποστήριξη των σπουδαστών των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ μέσω της χορήγησης υποτροφιών σε καταρτιζόμενους με Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 15 καθώς και σε ειδικές κατηγορίες καταρτιζόμενων με προτεραιότητα τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού και άτομα με αναπηρία. Στοχεύοντας στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, δίνεται η ευκαιρία σε ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες να συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που βοηθούν τόσο στην προσωπική τους ανάπτυξη όσο και στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 213 131 4530
E-mail Ipotrofies-iek@inedivim.gr