Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

 Το Πρόγραμμα Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ καταβάλει ημερήσια τροφεία καθ'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, και σιτίζονται σε Λέσχες Αξιωματικών του ΥΠΕΘΑ,.

 Η δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου Παροχής Αμοιβαίων Διευκολύνσεων» μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του προγράμματος.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

2131314449

e-mail

sitisianapliroton @ inedivim.gr

Ιστόχωρος

www.sitisianapliroton.inedivim.gr