Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Η Πράξη «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» (MIS 5131399) υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΜ), με φορείς εποπτείας τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ.
Η Πράξη στοχεύει στη βασική διασύνδεση των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ, ιδιωτικών και δημοσίων, αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ με την αγορά εργασίας μέσω του θεσμού της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, από την οποία οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Σημειώνεται ότι η Πράξη αφορά τους καταρτιζόμενους που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση από 01/09/2021 και αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει έως και 31/08/2023. Κατά εξαίρεση οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης. Η ίδια ρύθμιση ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους του β’ εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022.
Η Πράξη «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» (MIS 5131399) έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
 
Διαδικασία για τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων στο έργο
Οι καταρτιζόμενοι, προκειμένου να καταστούν δυνητικά ωφελούμενοι της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, οφείλουν να τηρήσουν τα οριζόμενα από τον οδηγό υλοποίησης και εφαρμογής του έργου (διαθέσιμος εδώ). Ειδικότερα, οφείλουν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
1. Κατάθεση του εντύπου «Δήλωση Ενδιαφέροντος [Βεβαίωση] Εργοδότη» και το έντυπο «Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης» στο ΙΕΚ.
2. Έκδοση του εντύπου «Απόφαση Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης» από το ΙΕΚ, με την οποία δηλώνεται η έγκριση έναρξης της πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης, καθώς και το διάστημα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
3. Συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου στην ειδική διαδικτυακή πύλη (μπορείτε να τη βρείτε εδώ)
4. Υπογραφή του εντύπου «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενου» εις τριπλούν από τον εργοδότη, τον/την πρακτικά ασκούμενο, ενώ παράλληλα θεωρείται και από το Διευθυντή του ΙΕΚ.
5. Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης ενημερώνεται το ΙΕΚ και συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη ή τον πρακτικά ασκούμενο.
6. Τήρηση του βιβλίου πρακτικής άσκησης.
Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι καταρτιζόμενοι καταθέτουν τα ως άνω έγγραφα/έντυπα στο ΙΕΚ φοίτησης, μαζί με τα κάτωθι έγγραφα/έντυπα:
1. Αποδεικτικό κυριότητας λογαριασμού τραπέζης.
2. Απογραφικό δελτίο εξόδου πρακτικής άσκησης το οποίο συμπληρώνεται από τους καταρτιζόμενους στην ειδική διαδικτυακή πύλη (μπορείτε να τη βρείτε εδώ).
3. Αντίγραφα των εντύπων «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» του Εργοδότη για την έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης (στο ΕΡΓΑΝΗ).
4. Δήλωση Ολοκλήρωσης («Βεβαίωση») Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και  σφραγισμένη από τον εργοδότη.
5. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ.
 
Πορεία αξιολόγησης φακέλου πρακτικά ασκούμενων
1. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και τη συμπλήρωση του φακέλου οι καταρτιζόμενοι εισέρχονται στο διαδικτυακό κόμβο του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου (διαθέσιμο εδώ). Η σύνδεση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet για την ταυτοποίηση του χρήστη.
2. Ο διευθυντής του ΙΕΚ φοίτησης ελέγχει το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, αναρτά τα έγγραφα που αποτελούν το φάκελο του/της καταρτιζόμενου/ης και το εγκρίνει ή το επιστρέφει στον/ην καταρτιζόμενο/η προς διόρθωση. Αφού ο διευθυντής εγκρίνει το παρουσιολόγιο αποστέλλεται προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για αξιολόγηση. 
3. Η ομάδα έργου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αναλαμβάνει να εξετάσει τα έγγραφα του φακέλου. Εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί ως «ορθός» και «πλήρης», τότε εγκρίνεται και δρομολογείται η καταβολή της επιδότησης προς το/τη δικαιούχο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράληψη, τότε η ομάδα έργου επικοινωνεί με το ΙΕΚ για τη συμπλήρωση του φακέλου και πραγματοποιείται επαναξιολόγηση. 

 

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο        :  213 131 4510  -  213 131 4546

e-mail                :  tm-eidikon-draseon@inedivim.gr