Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ» στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων εξαμηνιαίας (προαιρετικής) πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και φορείς (του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές επιχειρήσεις), μέσω της επιδότησης των αποφοίτων Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον πλησιέστερο στο τόπο κατοικίας του πρακτικά ασκούμενου Δ.ΙΕΚ που λειτουργεί σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν προαιρετικά οι απόφοιτοι Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ διαφόρων ειδικοτήτων.

Η εξάμηνη διάρκεια της πραγματοποιθείσης Πρακτικής Άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης, ανέρχεται στο ποσό των 800 €.

Για όσο διάστημα διαρκεί η Πρακτική τους Άσκηση, οι ασκούμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τη περίπτωση ατυχήματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ομαλότερη μετάβαση των ασκούμενων από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Τα οφέλη από τη επιδότηση της πρακτικής άσκησης είναι:

α) βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης στους άμεσα ωφελούμενους

β) προώθηση των αποφοίτων σε θέσεις απασχόλησης αντίστοιχες των επαγγελματικών τους προσόντων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να μετεξελιχθούν σε εξειδικευμένα στελέχη με στόχο τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση των προϋποθέσεων απασχολησιμότητας μέρους του ενεργού πληθυσμού της χώρας

γ) οι επιχειρήσεις υποδοχής των ασκούμενων, συμμετέχοντας με μηδενικό κόστος στη δράση , αποκτούν τη δυνατότητα κατάρτισης εν δυνάμει υποψηφίων στελεχών τους.  

δ)  ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων ομάδων

ε) κατεύθυνση σε ειδικότητες που υπηρετούν το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας

στ) βελτίωση της κινητικότητας

ε) αναβάθμιση της ποιότητας και του κύρους της πρακτικής άσκησης

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 213 131 4619-4620

E-mail

 praktiki_iek@ideke.edu.gr

 

 

 

Παράταση Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» με κωδικό MIS 5131399