Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Δια Βίου Μάθησης–ΑΠ7,8,9 - (ΕΚΕΣΑΠ)

ekesap-200Το Έργο «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών διά βίου μάθησης» απευθύνοταν σε εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Φορέας υλοποίησης ήταν το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο υποστήριζε τη λειτουργία των Δομών και των Προγραμμάτων μετά από ανάθεση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, μεριμνώντας έτσι για την προώθηση της Διά Βίου Εκπαίδευσης. Το Έργο προάγει ευθέως την καινοτομία στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Βασικός σκοπός του Έργου ήταν η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των στελεχών της διά βίου μάθησης  με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου άρχισε την 12/12/2008 και ολοκληρώθηκε στις  31/12/2011.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2131314502

FAX: 2131314563