Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων - (Κ.Ε.Ε.)

prog-kee large

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των «Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (Κ.Ε.Ε.) που έληξε στις 30/6/ 2011,  απευθύνονταν σε όλους τους ενηλίκους της χώρας. Πρωταρχικός στόχος τους ήταν η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών. Σύμφωνα με τον Ν. 3879/2012 τα Κ.Ε.Ε. αντικαθίστανται από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ). Στην αρχική του φάση το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.Ε.Α.E.Κ.II του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 213 131 4686-4658

Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης- ΑΠ 7,8,9 (ΕΚ.Ε.Σ.ΑΠ.)

Ο «Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών διά βίου μάθησης» απευθυνόταν σε εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και του πρώην Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Βασικός σκοπός του έργου ήταν η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των στελεχών της διά βίου μάθησης με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του πρώην Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Φορέας υλοποίησης ήταν το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο υποστήριζε τη λειτουργία των Δομών και των Προγραμμάτων μετά από ανάθεση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, μεριμνώντας έτσι για την προώθηση της Διά Βίου Εκπαίδευσης. Το έργο προάγει ευθέως την καινοτομία στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 213 131 4686-4658

Leonardo da Vinci ECQA Valorisation Expert Training and Certification (VALO)

Το έργο «Transfer of Innovation (TOl) Leonardo da Vinci: ECQA Valorisation Expert Training and Certification (VALO)» αφορά στη «Μεταφορά Καινοτομίας» Leonardo da Vinci μέσω της συνεργασίας πέντε ευρωπαϊκών κρατών (Ελλάδα, Αυστρία, Φινλανδία, Μ. Βρετανία, Ιρλανδία). Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας νέας εξειδίκευσης η οποία θα ενταχθεί στις υπάρχουσες δεκαοκτώ πιστοποιήσεις του European Certification and Qualification (ECQA) (www.ecqa.org).

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση με ποσοστό 25% του έργου όπως επίσης την εποπτεία και παρακολούθηση της υλοποίησης μέρους του έργου που υλοποιείται από το Ι.Ε.Κ. Θέρμης και περιλαμβάνει:

• Την κατάρτιση 20 ατόμων από τα μέλη της διακρατικής σύμπραξης στο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα δημιουργηθεί στην πορεία υλοποίησης του έργου.

• Την προώθηση της εξειδίκευσης «Διάδοση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έργων» στους σπουδαστές του.

• Μέρος των ενεργειών δημοσιοποίησης του Προγράμματος (έκδοση φυλλαδίου, ενημερωτικές ημερίδες και άλλες ενέργειες δημοσιότητας).

Οι φορείς- εταίροι που συμμετέχουν στην ελληνική κοινοπραξία είναι Πανεπιστημιακοί φορείς, με συντονιστή το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλοι φορείς όπως, π.χ. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 213 131 4686-4658