Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8

Σε ποιους απευθύνονται τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Το πρόγραμμα εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τέλος, στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα  Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους  ενήλικες,  άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ. Μόνη προϋπόθεση, αποτελεί το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ) στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

 Συστήνονται & λειτουργούν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης σε Δήμους

Σε όσους Δήμους  επιθυμούν, συστήνονται και λειτουργούν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στα οποία υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Θεματικά & Γνωστικά αντικείμενα

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, που επιλέγονται από τους Δήμους εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:

·         Οικονομία – Επιχειρηματικότητα

·         Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον

·         Νέες Τεχνολογίες

·         Γλώσσα και Επικοινωνία

·         Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις

·         Πολιτισμός και Τέχνη

·         Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Τρόπος συμμετοχής

Αναλυτικές πληροφορίες για τα τμήματα και τις εγγραφές παρέχονται από τους κατά τόπους Δήμους. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται επίσης στο portal των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης www.kdvm.gr.

Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 213-1314632

E-mail

Kdvm@inedivim.gr

Ιστοχώρος

 www.kdvm.gr

Το Πρόγραμμα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΚΔΒΜ