Φοιτητική & Μαθητική Μέριμνα

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το αρ.12 του ν.4115/2013 είναι αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών Εστιών που περιγράφονται στην 127177/H/4.11.2011 (Β΄ 2508) κοινή υπουργική απόφαση, οι οποίες παρέχουν διευκολύνσεις και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε φοιτητές κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Ενισχύονται, έτσι, οι νέοι και οι νέες που προέρχονται από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, αφού τους παρέχεται διαμονή και διατροφή στις Εστίες.

Οι αρμοδιότητες διαχείρισης και λειτουργίας των Εστιών που μέχρι τις 4.11.2011 ασκούσε το Ε.Ι.Ν. με την ίδια υπουργική απόφαση μεταφέρθηκαν στα οικεία Α.Ε.Ι.

Με την 127176/H/4.11.2011 (Β΄ 2508) κοινή υπουργική απόφαση ίδιο νόμο μεταφέρθηκαν στους οικείους Δήμους όλες οι αρμοδιότητες διαχείρισης λειτουργίας των Μαθητικών Εστιών που διαχειριζόταν το ΕΙΝ.

 

Συγκεκριμένα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

  • Αποτυπώνει και αποτιμά την εκάστοτε υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος φοιτητικής μέριμνας.
  • Καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες κτιρίων των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που παραχωρούνται στο Ίδρυμα,  είτε ιδιόκτητων κτιρίων.
  • Προγραμματίζει, προτυποποιεί και εποπτεύει τη σίτισης στις δομές φοιτητικής και σπουδαστικής μέριμνας.
  • Σχεδιάζει και διαχειρίζεται προγράμματα μαθητικής και σπουδαστικής – φοιτητικής μέριμνας για την εξυπηρέτηση ατόμων ή κοινωνικών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.
  • Προμηθεύει με κινητό εξοπλισμό  δομές της Δια Βίου Μάθησης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά.), Φοιτητικές & Σπουδαστικές Εστίες.
  • Καλύπτει κάθε άλλη ανάγκη απαιτηθεί από το ΥΠΑΙΘ