Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και πολιτισμό "Οδυσσέας"

progr-odysseas

Πρόγραμμα «Οδυσσέας»

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Το πρόγραμμα «Οδυσσέας», που αφορά στην εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε όλους τους νομούς της χώρας και στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καταγωγής. Οι μοναδικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους είναι να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και να είναι άνω των 16 ετών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση της γλωσσικής δεξιότητας και των πρακτικών κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους και να εξυπηρετούνται με επάρκεια στην καθημερινότητά τους.

Διάρθρωση προγράμματος

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 ειδικών σκοπών, με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).

Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους υποψηφίους. Ως ψευδοαρχάριοι χαρακτηρίζονται όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση / παραγωγή του προφορικού / γραπτού λόγου) της ελληνικής γλώσσας. Συνήθως, οι ψευδοαρχάριοι έχουν κατακτήσει τον προφορικό λόγο (κατανόηση & παραγωγή), εξαιτίας των καθημερινών κοινωνικών επαφών τους, αλλά αγνοούν το γραπτό λόγο (κατανόηση, παραγωγή).

Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνική γλώσσας.

Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις. Σε αυτό το επίπεδο, ο εκπαιδευόμενος θα εκπαιδευτεί σε ανώτερο επίπεδο εκείνου που κατέχει σε ό,τι αφορά την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου και θα αποκτήσει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής ζωής, οι οποίες απαιτούν τη χρήση σε μεγάλο βαθμό σταθερών γλωσσικών δομών.

Επίπεδο Β1 ειδικών σκοπών, με έμφαση στον προφορικό λόγο: Η ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων ομιλίας (δηλαδή κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου – ομιλία & συνδιαλλαγή) ανταποκρίνεται στις καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες της ομάδας-στόχου (ενήλικες μετανάστες) σε σχέση με τους φυσικούς ομιλητές της νέας ελληνικής στη χώρα υποδοχής (Ελλάδα). Ασκείται σε δραστηριότητες επικοινωνιακού τύπου, έτσι ώστε να μπορεί να κατανοεί το κεντρικό θέμα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, να συμμετέχει αυθόρμητα σε μια συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν άμεσα τη ζωή του

(οικογένεια, εργασία, προσωπικές ασχολίες, ταξίδια-μετακινήσεις, επικαιρότητα) και να εκφράζει εμπειρίες, απόψεις, ανάγκες, επιθυμίες, όνειρα και στόχους.

Επίσης, είναι απαραίτητο ο εκπαιδευόμενος, σε αυτό το επίπεδο ελληνομάθειας να αποκτήσει γνώση βασικών στοιχείων ιστορίας, πολιτισμού και κοινωνικής- πολιτικής οργάνωσης της χώρας υποδοχής (Ελλάδα). Η πιστοποίηση της γνώσης αυτής μπορεί να γίνεται και με προφορική εξέταση.

Τρόποι συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση συμμετοχής (από το πρόγραμμα παρέχεται η φόρμα αίτησης συμμετοχής στα Ελληνικά & στα Αγγλικά) την οποία πρέπει να προσκομίσουν στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Νομού – Τομέα, μαζί με φωτοτυπία άδειας παραμονής & διαβατηρίου (δεν είναι απαραίτητη η επικύρωσή τους). Η παροχή εκπαιδευτικού υλικού είναι ευθύνη του προγράμματος και είναι καθ’ όλα δωρεάν.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις ελληνομάθειας (διεξάγονται 2 φορές το χρόνο από τη Γενική Γραμματεία διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις Ελληνομάθειας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα: www.gsae.edu.gr, στο πεδίο «ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ».

Το πρόγραμμα «Οδυσσέας» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 2131314626, 27, 28, 29

Fax

 -

E-mail

 odysseas@inedivim.gr

Social Media

 www.facebook.com/INEDIVIMOdysseas