Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τέχνημα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Τέχνημα» έχει σκοπό να αποτελέσει μια πηγή ωφέλιμου εργατικού δυναμικού και  συμπληρωματικών βιώσιμων επιχειρήσεων για όλο τον κλάδο της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης, μέσα από την επιλογή, την εκπαίδευση και την προετοιμασία ανέργων. Η εκπαίδευση που παρέχεται, αφορά στις παρακάτω ειδικότητες:

  • Παραγωγής καλλιτεχνικών κεραμικών διακοσμητικών και χρηστικών (σχεδιασμός, επιλογή πρώτων υλών, μορφοποίηση, έψηση, διακόσμηση)
  • Παραγωγής διακοσμητικών μεταλλικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των γλυπτών (σχεδιασμός, επιλογή πρώτων υλών, χύτευση, διακόσμηση)
  • Παραγωγής ξυλόγλυπτων (σχεδιασμός, επιλογή πρώτων υλών, μορφοποίηση, διακόσμηση, πυρογραφία, κλπ)
  • Προώθησης πωλήσεων προϊόντων λαϊκής τέχνης.

Μέσω του προγράμματος που υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΧΝΗΜΑ» θα στηρίξει 82 άτομα. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους επωφελούμενους να επιλέξουν μια βιώσιμη επαγγελματική ενασχόληση η οποία θα είναι ανταγωνιστική στις παρούσες συνθήκες οικονομίας και αγοράς, στηρίζοντας παράλληλα τον σημαντης ικό κλάδο τπαραδοσιακής λαϊκής τέχνης στην Περιφέρεια Αττικής. Η επιλεγμένη μέθοδος για να γίνει αυτό εφικτό, είναι η κατάλληλη εκπαίδευση στην επιχειρηματική συμβουλευτική και καινοτομική προσέγγιση σχεδιασμού, την παραγωγή και προώθηση προϊόντων. Συγκεκριμένος στόχος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής καλλιτεχνικών κεραμικών, διακοσμητικών και χρηστικών, διακοσμητικών μεταλλικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των γλυπτών, ξυλόγλυπτων.

Φορείς του έργου είναι οι εξής:

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Λαϊκής Τέχνης (ΠΕΒΛΤ)

Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας (KΕΑΕΠ)

Κέντρο συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ)

Ετ. Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών : Omega Technology

ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος»

Vote Added Value

Η ΑΣ «Τέχνημα» έχει προϋπολογισμό 410.000 ευρώ και υλοποιείται σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 2399-3/7/2012 (κωδικός πρόσκλησης 40) πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής – Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Δράσης 7, της Κατηγορίας παρέμβασης 1: Ενδιάμεσες πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 : Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

«Τέχνημα»

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 2131314541-4545-4530

Fax

 2131314531

E-mail

texnima@inedivim.gr

Ιστοχώρος

 www.inedivim.gr