Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργώ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ» αφορά ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και νέους που μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Η σύμπραξη στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου υποδείγματος ανάπτυξης της εξαρτημένης εργασίας και απασχόλησης, με σαφή αναφορά στις δυνατότητες που παρέχουν οι δράσεις και τα αντικείμενα της κοινωνικής οικονομίας. Επίσης στοχεύει στη διάδοση και επέκταση αυτού του υποδείγματος αντιμετώπισης της ανεργίας, σε άλλους κλάδους της οικονομίας και κοινωνίας, οι οποίοι θα μπορούν να «αντιγράψουν» και να εφαρμόσουν το υπόδειγμα σε παρόμοιες καταστάσεις για την επίλυση ιδίων προβλημάτων.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συμμετέχει ως εταίρος, ενώ το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 2399-3/7/2012 (κωδικός πρόσκλησης 40) πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής – Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Δράσης 7, της Κατηγορίας παρέμβασης 1: Ενδιάμεσες πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 : Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορείς του έργου είναι οι εξής:
Συντονιστής: Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας (KΕΑΕΠ)
Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ)
ΜΚΟ Four Elements
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ( ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Κε. Δι. Βι. Μ2
Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Omega Technology)
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΕΣΥΝ)

«Συνεργώ»

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 2131314541-4543

Fax

 2131314531

E-mail

tm-eidikon-draseon@inedivim.gr

Ιστοχώρος

 www.inedivim.gr