ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Κ.Υ./ ΙΝΕΔΙΒΙΜ - Φοιτητικών Εστιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  των Κ.Υ./ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ζ., Φ.Ε. Αθηνών, Σ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Φ.Ε. Πατρών (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων της πρώην Σπουδαστικής Εστίας Πάτρας στη θέση Κουκούλι), Φ.Ε. Καλαμάτας, Φ.Ε. Ιωαννίνων, Φ.Ε. Βόλου, Φ.Ε. Θεσσαλονίκης, Φ.Ε. Καλαμαριάς, Φ.Ε. Κομοτηνής, Φ.Ε. Ξάνθης, Φ.Ε Ρεθύμνου, Φ.Ε. Σητείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

2 έτη

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/04/2024

CPV :

50000000-5, 5070000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

4.022.302,98 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

Έως 50% του αρχικού προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι ποσό 2.011.151,49 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

13/06/2024  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 07/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.