ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (2014-1-EL01-KA104-001052)

ΚΥΠΡΟΣ 15/06/2015 έως 29/6/2015

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2014, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα ακόμη σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με τίτλο «Ψηφιακή Καινοτομία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και Δια βίου Μάθηση με Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών, Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Τεχνικές και Δεξιότητες». Το σχέδιο πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στην Κύπρο, με τη συμμετοχή 7 εκπαιδευτών.

Ο βασικός στόχος της κινητικότητας ήταν η εξειδίκευση σε καινοτομικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως το e-learning και η βελτίωση της διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ (π.χ. προσομοιώσεις, ανακάλυψη νέων πραγμάτων μέσω της μάθησης, λήψη γνώσεων πέραν του στενού σχολικού περιβάλλοντος, ευέλικτη διά βίου μάθηση ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα κ.α.)

Οι επτά συμμετέχοντες από το ΣΔΕ Καρδίτσας, εκπαιδεύτηκαν τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα. Ανακάλυψαν νέες μεθόδους για τη βελτίωση της διοίκησης σχολικών μονάδων, της επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών και της διδακτικής διαδικασίας με χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων (Η/Υ, διαδίκτυο, ηλεκτρονική και εξ’ αποστάσεως διδασκαλία).                                 

Τα οφέλη από το σχέδιο ήταν σημαντικά σε επίπεδο τοπικό, εθνικό, και ευρωπαϊκό. Καταδείχθηκε η σημασία της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και την αμεσότερη ανταπόκριση της δημόσιας  διοίκησης στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικότερα, για τη δημόσια εκπαίδευση επισημάνθηκε η αναγκαιότητα για εξωστρεφή προσανατολισμό, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση (feedback) με εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών – μελών.