Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Δ.Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής του Ιδρύματος και εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου το κοινωνικό, επιστημονικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα, την πολιτική του, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης μπορεί να ελέγχει απολογιστικά τις πράξεις κάθε οργάνου του Ιδρύματος.

Μπλίκας Θεόδωρος

Πρόεδρος

Γκοντίνου Χρυσάνθη

Αντιπρόεδρος

Πιλάλης Χρήστος

Διευθύνων Σύμβουλος

Πεπόνη Ζωή

Μέλος

Νικολούζος Αλέξανδρος

Μέλος

Χρυσούλα Αρκούδη

Μέλος

Τομαράς Κωνσταντίνος
(Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Μέλος