Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για τη λειτουργία των Φοιτητικών και Μαθητικών Εστιών της χώρας, οι οποίες παρέχουν διευκολύνσεις και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε φοιτητές, σπουδαστές, και μαθητές  κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Ενισχύονται, έτσι,  οι νέοι και οι νέες που προέρχονται από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, αφού τους παρέχεται διαμονή και διατροφή στις Εστίες.

Συγκεκριμένα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

  • Αποτυπώνει και αποτιμά την εκάστοτε υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος φοιτητικής μέριμνας.
  • Καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες κτιρίων των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που παραχωρούνται στο Ίδρυμα,  είτε ιδιόκτητων κτιρίων.
  • Προγραμματίζει, προτυποποιεί και εποπτεύει τη σίτισης στις δομές φοιτητικής και σπουδαστικής μέριμνας.
  • Σχεδιάζει και διαχειρίζεται προγράμματα μαθητικής και σπουδαστικής – φοιτητικής μέριμνας για την εξυπηρέτηση ατόμων ή κοινωνικών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.
  • Προμηθεύει με κινητό εξοπλισμό  δομές της Δια Βίου Μάθησης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά.), Φοιτητικές & Σπουδαστικές Εστίες, Μαθητικές Εστίες και Μαθητικά Κέντρα.

Ροή