Δημόσια Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει δημόσια πρόσκληση για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Τρακαίων, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου σε Περιφέρειες ΛΑΠ», της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία