ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ( Σ.Δ.Ε. ) είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο, και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

  Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με τον νόμο 2525/97, αποτελούν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

 

 Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 17569/09-12-2016 (ΑΔΑ:7ΚΗΝ4653Ο7-Θ32) Απόφαση Ένταξης και την ορθή επανάληψη αυτής στις 13-12-2016 λόγω διόρθωσης στοιχείων ΠΔΕ, της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» εντάχθηκε η  Πράξη «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά έτη. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρo και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα Σ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα έχουν πρωινό ωράριο. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

  •  Ελληνική Γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Αγγλική Γλώσσα
  • Πληροφορική
  • Κοινωνική Εκπαίδευση
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Φυσικές Επιστήμες
  • Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή

Μία από τις καινοτομίες που περιλαμβάνονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και έναν Σύμβουλο Ψυχολόγο σε κάθε σχολείο. Μαζί με την απόκτηση βασικών προσόντων και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την εκμάθηση ξένης γλώσσας, και τη συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, που βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ 

213-1314641

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

213-1314649

213-1314619

213-1314680

213-1314670

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Για Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Μακεδονία

213-1314642

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314631

Για Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο

213-1314669

Για Αττική

213-1314643

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314634

ΔΙΑΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4666

 

E-mail

 sde@inedivim.gr

Ιστοχώρος

 sde.inedivim.gr

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων (Σ.Δ.Ε.Φ.) είναι σχολεία ενηλίκων που εδρεύουν στα 11 καταστήματα της χώρας, και πρώτο που λειτούργησε πιλοτικά ήταν στη Λάρισα το 2004.

Με τον θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε ενήλικους κρατούμενους, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να εξοπλιστούν με γνώσεις και δεξιότητες και να αποκτήσουν απολυτήριο ισότιμο με του Γυμνασίου. Η φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. των φυλακών βοηθάει στον ευεργετικό υπολογισμό της ποινής (1 ημέρα στο σχολείο ισοδυναμεί με 2 ημέρες ποινής).

Οι διαφορές με τα εκτός φυλακών Σ.Δ.Ε είναι κυρίως:

• Η ομάδα στόχου και η πολυσυνθετότητα των προβλημάτων της

• Η κτιριακή «προστατευμένη» εγκατάσταση

• Η σύγχυση που προκύπτει για τις ελευθερίες του Σ.Δ.Ε από τα Συμβούλια της φυλακής, δικαιολογημένα, αφού δεν υπάρχουν αποσαφηνισμένα πλήρως τα λειτουργικά όριά του στον Σωφρονιστικό Κώδικα.

• Η αδυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευομένων καθιστά αναγκαίες τις διαρκείς συνεργασίες και προσκλήσεις συνεργατών ώστε να επιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση εντός.

• Η ολιστική προσέγγιση των εκπαιδευόμενων, για να συντελεστεί απόλυτα, απαιτείται να συνεργάζονται οι υπεύθυνοι των τμημάτων, οι Σύμβουλοι, Ψυχολόγος και Σταδιοδρομίας, με τους αντίστοιχους κοινωνικούς λειτουργούς της φυλακής και τους έξω φορείς για την ομαλή επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό με την αποφυλάκισή τους.

• Επιδιώκονται συνεργασίες με πολλούς αποδέκτες και καθίστανται πόλος έλξης για πολλούς ερευνητές του πεδίου.

• Αρκετά ασφυκτικό το «περιβάλλον», συνεχείς αλγεινές φορτίσεις των εργαζόμενων εκπαιδευτικών.

• Η αναγκαιότητα πρωθύστερης επιμόρφωσης αλλά και άμεσης ένταξης των εκπαιδευτών, στο ιδιότυπο καθεστώς παρουσίας των εκπαιδευομένων.

Τα συμπεράσματα και τα στατιστικά θετικά για την ορθότητα δημιουργίας των Σ.Δ.Ε.Φ. Οι εκπαιδευόμενοι ένιωσαν ξεχωριστοί και αποφοιτήσαντες είδαν την πορεία τους να βελτιώνεται με αποτελέσματα μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά. Κυρίως αυτό που μπορεί να καταγραφεί ως πιο θετικό είναι ο σχεδόν μηδενικός υποτροπιασμός και η επανασύνδεσή τους με τον οικογενειακό, εργασιακό, κοινωνικό κ.ά περίγυρο.

Μια μόνο μαρτυρία από τις πολλές αναφέρεται εδώ ενδεικτικά: «Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας μου έδωσε την ευκαιρία να τελειώσω το Γυμνάσιο, που δεν είχα σκοπό να το τελειώσω όταν ήμουν έξω. Νιώθω ότι ήμουν πολύ τυχερός και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μου έδωσαν αυτήν την ευκαιρία. Το σχολείο με βοήθησε ψυχολογικά και υπήρχαν αρκετές στιγμές που αισθάνθηκα ότι ήμουν έξω από την φυλακή. Επίσης μου προσέφερε γνώσεις και ελπίδες για το μέλλον» Ζάχος.

 

 logo2014-2020

 

Pages

Pages

Pages

Ροή