Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Η κατάρτιση στα Δημόσια ΙΕΚ πραγματοποιείται στους χώρους που αυτά στεγάζονται, όπως σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτήρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, σε νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Βασικές αρχές Δημοσίων ΙΕΚ

Η λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος των Δημοσίων ΙΕΚ στηρίζεται σε βασικές αρχές:

  • Επιλογή και διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Τα προγράμματα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα στα πλαίσια ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.
  • Επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία για την παροχή κατάρτισης υψηλής ποιότητας.
  • Φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό την εξασφάλιση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Δημόσια ΙΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Δημόσια ΙΕΚ

Ωφελούμενοι είναι οι καταρτιζόμενοι στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ με έναρξη κατάρτισης/φοίτησης το έτος 2022-2023, οι οποίοι είναι έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο) και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της πράξης «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι έως 29 ετών ΕΑΕΚ)», καθώς επίσης και καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΠΑΝ (δηλαδή καταρτιζόμενοι ανεξαρτήτως ηλικίας και εργασιακής κατάστασης) μέσω της πράξης «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι εκτός ΠΑΝ)», οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Οι πράξεις περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης που παρέχεται στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ και της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και τη γενικότερη αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Στόχος των πράξεων είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και η γενικότερη αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Το έργο «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι έως 29 ετών ΕΑΕΚ) συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».”

“Το έργο «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι εκτός ΠΑΝ)» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Τρόποι επικοινωνίας

Τηλεφωνείτε Δευτέρα έως και Παρασκευή, 13:00-16:00 στις γραμμές εξυπηρέτησης:

 

Υπεύθυνος έργου 2131314530

Ομάδα έργου 2131314542 - 2131314543  και 2131314545

Πληροφοριακό σύστημα 2131314530

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email.

email: diek@inedivim.gr

 

Pages

Pages

Pages

Ροή