ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΕΛΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της ΠΡΑΞΗΣ «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ», (κωδ. ΟΠΣ 5131399) με τίτλο «Προβολή και δημοσιότητα της Πράξης»

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της ΠΡΑΞΗΣ «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ», (κωδ. ΟΠΣ 5131399) με τίτλο «Προβολή και δημοσιότητα της Πράξης»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δέκα (10) Μήνες

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

621/36/2022

CPV

79340000-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

111.290,32 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΟΧΙ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

138.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

21/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ