ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Α.Π. 621/31/2019 )

                                     ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/31/2019

CPV :

55300000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

495.000,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

20 % +/- επί του συμβατικού τιμήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

11.11.2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 04.11.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00

Σχετικά Αρχεία