ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 93.334,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/25/2021

CPV :

79713000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

93.334,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

03/11/2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως   01/11/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 15:00