ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΦΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ,ΦΕ ΑΘΗΝΩΝ , ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΦΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ,ΦΕ ΑΘΗΝΩΝ , ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

12 ΜΗΝΕΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/ 16 /2023

CPV :

55300000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  :

2.059.512,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.327.248,56€ συμπ.13% Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ :552.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

623.760,00€ συμπ.13% Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 540.960,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

611.284,80€ συμπ.13% Φ.Π.Α.540.960

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 :

α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ: 554.760,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

626.878,80€ συμπ.13% Φ.Π.Α.

 

Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΕ  ΑΘΗΝΩΝ: 152.352,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

172.157,76€ συμπ.13% Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 259.440,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

293.167,20€ συμπ.13% Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

50% ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ /ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

 15/09/2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

08/09/2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.