ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ & Κ.Υ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ  Φ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ζ., Φ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ, Κ.Υ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Φ.Ε. ΠΑΤΡΩΝ, Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Φ.Ε. ΒΟΛΟΥ, Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, Φ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α’ ΚΤΗΡΙΟ, Β’ ΚΤΗΡΙΟ, Γ’ ΚΤΗΡΙΟ, Δ’ ΚΤΗΡΙΟ), Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Φ.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

2 έτη

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/17/2023

CPV :

90910000-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

5.442.385,45 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

Έως 50% του αρχικού προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως ένα (1) επιπλέον έτος 2.721.192,73 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

15/2/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 09/02/2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00