ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓ. ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) 2023 του Προγράμματος Erasmus+/Νεολαίας και των Δραστηριοτήτων Δικτύωσης (ΝΕΤ) 2023 του Προγράμματος European Solidarit

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) 2023 του Προγράμματος Erasmus+/Νεολαίας και των Δραστηριοτήτων Δικτύωσης (ΝΕΤ) 2023 του Προγράμματος European Solidarity Corps της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού των Προγραμμάτων Erasmus+/Τομέας Νεολαία & Αθλητισμός και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 15/12/2024

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/01/2024

CPV :

79951000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

336.516,13€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΦΠΑ 80.763,87€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 417.280,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

04/04/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

01/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.