Ανοιχτή Πρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου για τις ανάγκες του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Τρακκαίων, για τη εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου σε Περιφέρειες ΛΑΠ», της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» κωδικό ΟΠΣ 5002212.

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία