ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Πρόγραμμα καταπολέμησης του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού για 10.000 ωφελούμενους

Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός αποτελεί μία πραγματικότητα με αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο και η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού σε διεθνές επίπεδο στηρίζεται στην προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης θα υλοποιήσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα  επιμόρφωσης 500 δράσεων, προϋπολογισμού 9,3 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε 10.000 ενδιαφερόμενους της πληθυσμιακής κατηγορίας (16-66+) ετών, με στόχο την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ως χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός ορίζεται, «ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας».

Η ύπαρξη του φαινομένου σε συνδυασμό με την έκρηξη της διάθεσης χρηματοοικονομικών προϊόντων στο ευρύ κοινό, τόσο εμφανών (καταναλωτικά δάνεια) όσο και λιγότερο εμφανών (πληρωμές καταναλωτικών αγαθών με δόσεις) καθώς και την πρόσφατη οικονομική κρίση, έχει οδηγήσει σε σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος νοικοκυριών.

Έχει διαπιστωθεί, από διεθνείς έρευνες, ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού αγνοεί ή δυσκολεύεται να κατανοήσει και κατ' επέκταση να κάνει χρήση οικονομικών όρων και εργαλείων. Αυτή η ανεπάρκεια συχνά οδηγεί στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων και θέτει τους πολίτες σε σημαντικούς κινδύνους, με δυσάρεστες προσωπικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες όπως απώλεια εισοδημάτων, αποτυχημένες επενδυτικές επιλογές, υπερχρέωση, έλλειψη αποταμίευσης, φτώχεια κ.ά.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία, η έκθεση των πολιτών στις προαναφερθείσες δυσάρεστες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης πιθανώς να μπορούσε να μετριαστεί αν υπήρχε η κατάλληλη γνώση και η ορθολογική προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας. Το πρόβλημα παρουσιάζεται πιο έντονο σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι τα άτομα σχετικά χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι μειονότητες και τα άτομα με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα.

Για όλους του παραπάνω λόγους, το προωθούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης των ωφελουμένων για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού θα περιλαμβάνει μία σειρά θεματικών ενοτήτων, εστιασμένων σε επί μέρους όψεις του φαινομένου.

Συγκεκριμένα, τα αντικείμενα επιμόρφωσης είναι τα ακόλουθα:

α)Αποτελεσματικότερη διαχείριση εισοδημάτων και χρηματοοικονομική ευημερία, β)Συνετή διαχείριση χρεών και υπεύθυνη αποπληρωμή τους,

γ)Συστηματική αποταμίευση και εφαρμογή των αρχών του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού

δ)Αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου με βάση τις αρχές διαφοροποίησης του κινδύνου

ε)Επιλογή κατάλληλων και προσωποποιημένων επενδυτικών προϊόντων και σωστού προγραμματισμού για το μέλλον

στ)Αντίληψη του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας των μεταρρυθμίσεων και προσαρμογή σε αυτές.

Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε ένα συνεκτικό σύνολο ενεργειών διαγνωστικής συμβουλευτικής και επιμόρφωσης. Οι ωφελούμενοι πέραν της τυπικής επιμόρφωσης, συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια, προκειμένου η πρόσληψη των δεξιοτήτων να καταστεί αποτελεσματικότερη.

ΠΗΓΗ: imerisia.gr