Απολογισμός Επικοινωνιακών Δράσεων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2017

Βάσει των κείμενων διατάξεων ο απολογισμός υλοποίησης των επικοινωνιακών προγραμμάτων εκάστου έτους κατατίθεται, από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, στη Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέχρι τις 31 Μαρτίου του επομένου έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. Παράλληλα, οι ως άνω φορείς αναρτούν στην ιστοσελίδα τους μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους τον απολογισμό του προηγούμενου έτους.

Πηγή : media.gov.gr και minpress.gr

Σχετικά Αρχεία
apologimos_2017.pdf (51.72 KB)