Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκλησης για τις θέσεις «Επόπτες Φυσικού Αντικειμένου», «Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου» και «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης» της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.: 660/1/31930/15-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις της Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234 για τις θέσεις «Επόπτες Περιφερειών Φυσικού Αντικειμένου», «Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου» και  «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 11524/680/24-01-2024 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των στοιχείων των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των προτάσεων και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.

 Επί των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π.: 660/1/31930/15-11-2023 σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πεδίο Ζ ’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων:  Παρασκευή 26/01/2024 ώρα 09:00 έως  Παρασκευή 02/02/2024 ώρα 09:00.

Oι ενστάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή  στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρικό παράβολο των 20€. Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ. 22-23).

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες και μόνο κατά των προαπαιτούμενων, τυπικών και κοινωνικών κριτηρίων. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr