Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+/ για τον τομέα της Νεολαίας & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, της υπ’ αριθ. 660/12/39135/16-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+/ για τον τομέα της Νεολαίας & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης,  της υπ’ αριθ. 660/12/39135/16-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, για τις παρακάτω θέσεις:

  • ΘΕΣΗ Συνεργάτη Συντονιστή της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (Coordinator)
  • ΘΕΣΕΙΣ Συνεργατών Χειριστών Υποστήριξης Σχεδίων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (Project support officer of European Solidarity Corps)
  • ΘΕΣΗ Συνεργάτη Επικεφαλής Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής (Coordinator of Information and Communication)
  • ΘΕΣΗ Συνεργάτη χειριστή Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής (Information and Communication officer)
  • ΘΕΣΗ Συνεργάτη γενικής διοικητικής υποστήριξης (General administration officer)