Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» ΟΠΣ 6004470.

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 11904/702/30-05-2024 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 9Τ2Μ46ΨΖΣΠ-ΗΙΞ),

απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ 6004470. (Α.Π. 660/1/10896/05-06-2024) 

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά και την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρωτοτύπως υπογεγραμμένη εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 20/06/2024 στη διεύθυνση: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα  (Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος), 

με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω μορφή και αποστέλλονται με e-mail δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Ο/Η εργολάβος θα εκτελεί το έργο του, σε χώρο που θα του παραχωρήσει το Ίδρυμα, στα κεντρικά γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην Αθήνα (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη), αποκλειστικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.