ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.:11683/691/20.03.2024 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», για μια (1) θέση Υπευθύνου Έργου/ Project Manager, για μια (1) θέση Συνεργάτη Διαχείρισης Συνεργασιών, για μια (1) θέση Συνεργάτη Επικοινωνίας  και Διοικητικής Υποστήριξης και για μια (1) θέση Συνεργάτη Μηχανογραφικής Διαχείρισης/Υποστήριξης του προγράμματος.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέσω ταχυδρομείου, σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος από 22/03/2024 ώρα 09:00πμ μέχρι την Παρασκευή 05/04/2024, ώρα 12:00 πμ.

 

Σχετικά Αρχεία