ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ."

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι τίθενται σε Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές, για την υλοποίηση της πράξης:

« Παροχή Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών: Έλεγχος & Τακτοποίηση ακίνητης περιουσίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί οι τεχνικές προδιαγραφές που δύνανται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 26/07/2019 - 25/08/2019. 

Για την εύρεση όλων ενεργών διαβουλεύσεων, επιλέξτε εδώ http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s1

Σχετικά Αρχεία