Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε πρώην απασχολούμενους με Σύμβαση Έργου στα ΣΔΕ, ΔΙΕΚ και ΚΔΒΜ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Σύμφωνα με τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 35143/19-06-2020 και 39063/03-07-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης του ΟΑΕΔ, με θέμα «Αιτήσεις Τακτικής Επιδότησης λόγω ανεργίας σε πρώην απασχολούμενους με σύμβαση έργου στα ΣΔΕ και στα ΔΙΕΚ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» και «Αιτήσεις Τακτικής Επιδότησης λόγω ανεργίας σε πρώην απασχολούμενους με σύμβαση έργου στα Κ.Δ.Β.Μ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

  • Οι αιτήσεις των ασφαλισμένων θα τίθενται σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση «βεβαίωσης εργοδότη» για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των δύο τελευταίων μηνών απασχόλησής του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  • Εάν οι απεικονιζόμενες στον ατομικό λογαριασμό των ασφαλισμένων ημέρες επαρκούν για τη θεμελίωση δικαιώματος επιδότησης, οι Υπηρεσίες θα προβαίνουν σε έκδοση εγκριτικών αποφάσεων, τις οποίες, εν συνεχεία,  θα τροποποιούν ως προς τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον με την απεικόνιση και των υπολειπόμενων μηνών προκύψει δικαίωμα επιδότησης μεγαλύτερης διάρκειας»

Για τους αιτούντες επιδόματος ανεργίας που είχαν απασχοληθεί με σύμβαση έργου στα ΣΔΕ, ΔΙΕΚ και ΚΔΒΜ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα γίνεται δεκτή από τους κατά τόπους ΟΑΕΔ η αίτησή τους μαζί με τη βεβαίωση προϋπηρεσίας που θα λάβουν από το φορέα.

Για οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο απαιτηθεί και ειδικότερα σε ότι αφορά τις βεβαιώσεις ενσήμων, οι παραπάνω δικαιούχοι καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokollo@inedivim.gr.  Τα εν λόγω έγγραφα θα αποσταλούν από το φορέα και θα κατατεθούν από τους δικαιούχους συμπληρωματικά στο φάκελό τους, ώστε να λάβουν το επίδομα ανεργίας.

 

Σχετικά Αρχεία