11/29/2019 - 11:28

Προσωρινoί Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή δεκαπέντε (15) μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/10/39022/15-10-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της Πράξης ΣΔE,ΟΠΣ 5002546.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την επιλογή δεκαπέντε (15) μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Εργου των ΣΔΕ, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φακέλων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄ αριθμ.: 660/10/39022/15-10-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση  2014  -2020»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  5002546.

 

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., από τη Δευτέρα 02/12/2019 έως και την Παρασκευή 06/12/2019 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

logo2014-2020