ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ , ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS CONTINUITY ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+/YOUTH (Α.Π. 620/13/2018 )

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναθέτουσα Αρχή:  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 620/13/2018

        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ, ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS CONTINUITY ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+/YOUTH

CPV : 30230000-0

                  Προϋπολογισμός: 12.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Κριτήριο Ανάθεσης:  Η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:

05-10-2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα: 11:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:

έως και την  04-10-2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ.

Σχετικά Αρχεία