ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΤΥΠΟΥ «Open Value Subscription» Α.Π.:620/06/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναθέτουσα Αρχή:  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 620/06/2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Μίσθωση αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft Τύπου «Open Value Subscription» (Agreement Number: V4495568) για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

CPV : 48000000-8

                  Προϋπολογισμός: 12.900,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Κριτήριο Ανάθεσης:  Η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:

08-05-2018, ημέρα TΡΙTH και ώρα: 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:

έως και την 07-05-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00

Σχετικά Αρχεία