Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων για το Έργο με θέμα: "Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυροπροστασίας για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών"

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο: "Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυροπροστασίας για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών" με συνολικό προϋπολογισμό έως #92.638,13# Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κωδικός έργου: 181612), εντός της λήξης προθεσμίας των προσφορών. Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147) του συγκεκριμένου διαγωνισμού δαιτήθεται σε επεξεργάσιμη μορφή.

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: έως και την 05-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονοκά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικά Αρχεία
diakiryxi_fea.pdf (11.75 MB)
t.e.y.d.doc (136 KB)