ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) 2023 του Προγράμματος Erasmus+/Νεολαίας και των Δραστηριοτήτων Δικτύωσης (ΝΕΤ) 2023

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων

Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) 2023 του Προγράμματος Erasmus+/Νεολαίας και των Δραστηριοτήτων Δικτύωσης (ΝΕΤ) 2023 του Προγράμματος European Solidarity Corps της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού των Προγραμμάτων Erasmus+/Τομέας Νεολαία & Αθλητισμός και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 15/12/2024

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/15/2023

CPV :

79951000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

336.516,13€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΦΠΑ 80.763,87€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 417.280,ΟΟ€

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ BEΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

13/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

07/09/2023 ημέρα Πέμπτη 15:00 μ.μ.