ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Eπισκευή, συντήρηση και συμμόρφωση με τις παρατήρησεις του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τα κτίρια των Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ – Α’, Γ’, Δ’ Φ.Ε.Θ. – Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Φ.Ε.Ι. – Φ.Ε.Β. – Φ.Ε.Π.Α. – Φ.Ε.Ξ.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  «Eπισκευή, συντήρηση και συμμόρφωση με τις παρατήρησεις του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τα κτίρια των Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ – Α’, Γ’, Δ’ Φ.Ε.Θ. – Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Φ.Ε.Ι. – Φ.Ε.Β. – Φ.Ε.Π.Α. – Φ.Ε.Ξ. – ΚΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

 

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

50750000-7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του

ν. 4412/2016

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

621/30/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

300.000,00 (ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

372.000,00 (ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

16/04/2021  και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

21/04/2021  και ώρα  11:00 π.μ.