ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΟΜΩΝ ΔΕΜ.& Τ.Υ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΟΜΩΝ  ΔΕΜ.& Τ.Υ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ  

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

621/35/2021

CPV

75120000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

792.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

                         396.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.188.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18/10/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12/10/2021 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ.