ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε. ΥΠΟΕΡΓΟ 17: «ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΔΕ 2021-2023» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤ. ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», ΟΠΣ: 5002546, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

ΥΠΟΕΡΓΟ 17: «ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΔΕ 2021-2023» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», ΟΠΣ: 5002546,

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/38/2022

CPV :

79132000-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

250.000,00 € ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

                           02/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως  10/04/2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ