ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓ. ΜΕ ΠΕΡΙΓΡ.:«Eπισκευή, συντήρ. και συμμόρφωση με τις παρατ. του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τα κτίρια των Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ – Α’,Β’, Γ’, Δ’ Φ.Ε.Θ. – Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Φ.Ε.Ι. – Φ.Ε.Β. – Α’Γ’Δ’ Φ.Ε.Π.Α. – Φ..Ε.Ξ. – ΚΥ -ΦΕΑ-ΦΕΕΜΠ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  «Eπισκευή, συντήρηση και συμμόρφωση με τις παρατήρτησεις του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τα κτίρια των Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ – Α’, Β’, Γ’, Δ’ Φ.Ε.Θ. – Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Φ.Ε.Ι. – Φ.Ε.Β. – Α’Γ’Δ’ Φ.Ε.Π.Α. – Φ.Ε.Ξ. – ΚΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

 

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

50750000-7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του

ν. 4412/2016

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

621/18/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

389.700,00  (ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

483.228,00 (ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

05/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00