Ανοιχτή Πρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Τρίπολης, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου για τις ανάγκες του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Τρίπολης, για τη εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου σε Περιφέρειες ΜΕΤ», της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» κωδικό ΟΠΣ 5002212.

logo2014-2020