Σημαντική Ανακοίνωση για την Υλοποίηση του προγράμματος "Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ" με κωδικό ΟΠΣ 5131399

 

Ενόψει ζητημάτων που τέθηκαν υπόψη στην Υπηρεσία µας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σύμφωνα µε τον Οδηγό Υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των ΙΕΚ, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών είναι οι περιοριστικά αναφερόμενες στον εν λόγω Οδηγό και συνίστανται αναλυτικά στα εξής:

1. Την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για οποιαδήποτε θέμα προκύψει σχετικά µε την πρακτική άσκηση. Ειδικά σε περίπτωση διακοπής πρακτικής άσκησης ενημερώνεται απευθείας ηλεκτρονικά το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης.

2. Τη θεώρηση της «Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» (Υπόδειγμα 4) που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας». H Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος.

3. Την σύνταξη και τήρηση του εντύπου «Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά ασκούμενου» (Υπόδειγμα 2) για τους πρακτικά ασκούμενους του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Το έντυπο συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα µε την αστυνομική ταυτότητα του πρακτικά ασκούμενου.

4. Τη φύλαξη των εντύπων «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ἘΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» που αποστέλλουν οι εργοδότες από το ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης σε ηλεκτρονική µμορφή.

5. Την ορθή καταχώρηση όλων των ζητούμενων, απαραίτητων, στοιχείων στο ΠΣΔ.

6. Την επικοινωνία µε τους εργοδότες και τους πρακτικά ασκούμενους για την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης.

7. Την ενημέρωση του πρακτικά ασκούμενου και του εργοδότη για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση που καταγγελθεί η σύμβαση πρακτικής άσκησης σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους.

8. Την ενημέρωσή και υποστήριξη των πρακτικά ασκούμενων και των εργοδοτών σχετικά µε τα ζητήματα της Πρακτικής Άσκησης.

9. Την τήρηση του αρχείου κάθε πρακτικά ασκούμενου µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.3.1.

10. Την επίβλεψη της τήρησης των όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί, τον έλεγχο των εντύπων, την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου.

11. Την επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα µε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

12. Την ανάρτηση αφισών και φυλλαδίων προβολής και δημοσιότητας της Πράξης που αποστέλλονται, σε εμφανές σημείο στο χώρο τους.

Σε κανένα σημείο του εν λόγω Οδηγού Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης δεν προβλέπεται η καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής για την προετοιμασία και την αποστολή των φακέλων των καταρτιζόμενων από τα δημόσια ἡ τα ιδιωτικά ΙΕΚ προς τo INEΔIBIM ή η είσπραξη οποιουδήποτε τέλους για την ένταξη των καταρτιζόμενων στο έργο.

Ως εκ τούτου, τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ που συμμετέχουν στην εν λόγω Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων IEK» οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός ΟΠΣ: 5131399) αναφορικά µε τις αναφερόμενες σε αυτόν υποχρεώσεις και να µην παρεκκλίνουν από αυτές.